zaprasza do udziału w Konkursie
na najlepsze tłumaczenie tekstu naukowego
Celem konkursu jest:
Warunki i przystąpienia i uczestnictwa w konkursie:

1. Uczestnikami Konkursu mogą być studenci studiów dziennych, zaocznych, podyplomowych oraz doktoranci wszystkich wydziałów neofilologicznych/ filologicznych/humanistycznych uczelni wyższych w Polsce władający biegle językiem niemieckim i polskim.

2. Warunkiem udziału w konkursie będzie przetłumaczenie jednej strony tekstu artykułu naukowego z języka polskiego na język niemiecki w terminie określonym przez komisję konkursową.

3. Konkurs będzie miał formę pisemną i zostanie przeprowadzony drogą elektroniczną i pocztową. Nie będzie zatem wymagał osobistego stawienia się w siedzibie Ośrodka.

4. Uczestnicy mogą przystąpić do konkursu indywidualnie lub w tandemie.

5. Poszczególne uczelnie może reprezentować więcej niż jedna grupa konkursowa.

Regulamin i przebieg konkursu:

1. Tekst konkursowy ukaże się 15 lipca 2017 na stronie Ośrodka TDK w rubryce KONKURSY. Uczestnicy konkursu powinni w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2017 (decyduje data stempla pocztowego) przesłać proponowane tłumaczenie wspomnianego tekstu na adres pocztowy ośrodka:

Dziekan Wydziału Filologicznego
dr hab. Zenon Ożog, prof. UR
Ośrodek Badawczo-Dydaktyczny i Transferu Wiedzy Tekst-Dyskurs-Komunikacja
35-959 Rzeszów
al. mjr. W. Kopisto 2 B
(konkurs na najlepsze tłumaczenie tekstu naukowego)


2. Nagrodą dla zwycięzcy będzie publikacja przetłumaczonego przez tego uczestnika, lub uczestników konkursu kilkunastostronicowego artykułu naukowego z zakresu lingwistyki tekstu, lingwistyki dyskursu lub teorii komunikacji na stronie Ośrodka TDK z możliwością zamieszczenia tłumaczonej publikacji w periodyku naukowym Ośrodka tekst i dyskurs - text und diskurs lub w innym wybranym przez komisję konkursową czasopiśmie naukowym. W przypadku, gdy otrzymamy kilka wyróżniających się tłumaczeń, istnieje możliwość publikacji tłumaczeń większej liczby tekstów o porównywalnym stopniu trudności.

3. Złożone prace konkursowe powinny być podpisane hasłem, a nie nazwiskiem uczestnika; do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną hasłem i zawierającą następujące dane: hasło użyte do podpisu pracy, imię i nazwisko autora pracy, jego jednostkę organizacyjną, kontaktowy adres mailowy do korespondencji.

4. Po zakończeniu czynności konkursowych nazwisko, lub nazwiska zwycięzców zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ośrodka.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.10.2017.

5. Nagrodzony tłumacz lub tłumacze zostaną poinformowani o szczegółach tłumaczenia i publikacji artykułu stanowiącego nagrodę w konkursie po zakończeniu konkursu.

Czas potrzebny na przetłumaczenie ww. publikacji zostanie ustalony indywidualnie ze zwycięzcą.

Termin zgłoszeń:

Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy przesłać do 10 lipca 2017 na adres e-mail: anhanus@o2.pl z dopiskiem " Konkurs na najlepsze tłumaczenie tekstu naukowego"

Na wszystkie pytania i wątpliwości związane z konkursem odpowiedzą organizatorzy. Pytania proszę kierować na adres

Dane, które powinny być zawarte w karcie zgłoszenia
1. Uczelnia, wydział, instytut lub katedra ( adres, telefon, e-mail)
2. Imię i Nazwisko bądź imiona i nazwiska uczestników
3. Status (doktorant, student)

Skład komisji oceniającej:
  • prof. dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz
  • dr Anna Hanus
  • dr Dorota Miller
  • dr Marta Smykała
  • dr Iwona Szwed
Uwagi końcowe:

o organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania pracami nadesłanymi na konkurs i wykorzystania ich w celu publikacji;
Organizatorzy konkursu dziękują z góry wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

W imieniu organizatorów:

Koordynator konkursu
Organizator konkursu
prof. dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz
Ośrodek Badawczo-Dydaktyczny
Tekst-Dyskurs-Komunikacja
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Rzeszowski